Week boodschap

Rein, zuiver en gezond leven
In een toxische wereld

Cursus co-creëren met de Heilige Geest

Helende reis met Jezus online

Werkelijk, het had echte impact en ik voelde het echt, de tranen kwamen en ik had dit niet verwacht, maar het voelt zo goed,

Gratis e-book Kerk zonder muren

cover kerk zonder muren 75Download hier gratis mijn nieuwste e-book. Kerk zonder muren.
Nieuwe kijk op geloof en samenleving. God op aarde.

Bezoekers online

We hebben 74 gasten en geen leden online

jezus mariaWas Maria van Magdalena de vrouw van Jezus?
Toen God de mens schiep naar Zijn beeld en gelijkenis, schiep God de mens als man en vrouw.
God is dus net zoveel mannelijk als vrouwelijk en niet doorslaggevend mannelijk zoals God vaak wordt voorgespiegeld.
In Gods ogen was het niet goed dat de mens, Adam, alleen was. God schiep Eva uit Adam en samen werden ze een.
Als God het niet goed vond dat de eerste Adam alleen was, dan vindt God het ook vast niet goed dat Zijn geliefde zoon Jezus, de tweede Adam alleen is.

Het huwelijk is Gods uitvinding en een beeld van de hoogste vorm van liefde en het is daarom helemaal niet gek om ons af te vragen of Jezus getrouwd was toen Hij op aarde was.
Velen geloven dat Maria van Magdalena uit de Bijbel de vrouw van Jezus is geweest en dat ze samen ook kinderen hebben gekregen.


Vooral in esoterische kringen wordt hier grote waarde aan gehecht. Deze gedachte heeft veel bekendheid gekregen door esoterische fictie-romans als De Da Vinci Code.
Zo zijn er geschriften in omloop die van Jezus, Maria van Magdalena of andere apostelen afkomstig zouden zijn die wijzen op zo’n huwelijk.
Omdat niet alles over het leven van Jezus in de Bijbel staat mogen we dit gaan onderzoeken.

Uit opgravingen en bijvoorbeeld de dode zee rollen zijn we in het bezit van zeer oude handschriften van de Bijbel die bewijzen dat onze huidige vertaling nog exact overeenkomt met die van de zeer oude handschriften. We kunnen er dus vanuit gaan dat de Bijbel zoals we die nu kennen dezelfde boodschap bevat als 2000 jaar geleden toen deze geschreven werd. De gedachte dat de Bijbel door de kerk herschreven zou zijn is wetenschappelijk gemakkelijk te weerleggen. We zijn immers in het bezit van de grondtekst van zeer oude handschriften van vlak na Christus.

Om te begrijpen wie de vrouw van Jezus is, moeten we begrijpen wie Jezus is en wat Hij deed op aarde.
Jezus was niet gewoon mens. Hij was geboren uit de maagd Maria door God zelf verwekt zonder het zaad van Jozef. Dat moest zo gebeuren zodat Jezus zonder erfzonde geboren kon worden om Zijn taak als Redder van de mensheid te kunnen uitvoeren. Jezus werd energetisch volmaakt en zonder smet geboren. Jezus hoefde dan ook niet verlicht te worden. Hij was het al bij geboorte.
Het evangelie van Johannes beschrijft de geboorte van Jezus als volgt.
Joh 1: 1 In den beginne was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God. 2 Dit was in den beginne bij God. 3 Alle dingen zijn door het Woord geworden en zonder dit is geen ding geworden, dat geworden is. 4 In het Woord was leven en het leven was het licht der mensen; 5 en het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet gegrepen…14 Het Woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond en wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als van de eniggeborene des Vaders, vol van genade en waarheid.
Ook in de brief aan de Kolossenzen blijkt dat Jezus Christus veel meer is dan mens. Hij is zowel mens als God.
Kol 2: Christus, 9 want in Hem woont al de volheid der godheid lichamelijk
Omdat Jezus niet gewoon mens was kon Jezus ook niet trouwen met een dochter van Adam die onder de zondeval was. Er moest ook een bijzondere vrouw voor Jezus gevonden worden door God.
Jezus wordt in de Bijbel ook wel de tweede Adam genoemd.
Jezus is op aarde gekomen om de verbroken relatie tussen God en mensen weer te herstellen.
De mens was van God afgesneden door de zondeval en het was niet mogelijk deze kloof te overbruggen.
Daarom is God zelf naar de aarde gekomen in het vlees van een mens om de gevolgen van de zonde in Zijn eigen vlees aan het kruis te brengen.

Jezus kon niet trouwen met een gewone vrouw die onder de zondeval was. Toch wordt er in het nieuwe Testament gesproken over de Bruid van Christus.
Johannes de Doper die een bloedverwant van Jezus was, spreekt het eerst over de Bruid van Jezus.
Joh 3: 27 Johannes antwoordde en zeide: Geen mens kan iets aannemen, of het moet hem uit de hemel gegeven zijn. 28 Gij kunt zelf van mij getuigen, dat ik gezegd heb: Ik ben de Christus niet, maar ik ben voor Hem uit gezonden. 29 Die de bruid heeft, is de bruidegom; maar de vriend van de bruidegom, die erbij staat en naar hem luistert, verblijdt zich met blijdschap over de stem van de bruidegom. Zo is dan deze mijn blijdschap vervuld. 30 Hij moet wassen, ik moet minder worden.
De Bijbel leert dat als man en vrouw gemeenschap hebben dat ze dan een vlees worden.
Ef 5: 31 Daarom zal een man [zijn] vader en [zijn] moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen, en die twee zullen tot één vlees zijn. 32 Dit geheimenis is groot, doch ik spreek met het oog op Christus en [op] de gemeente
Als Jezus op aarde getrouwd zou zijn en gemeenschap zou hebben gehad met Maria van Magdalena, dan zou Jezus zich hebben verontreinigt met zonde van Maria die net als ieder ander mens niet volmaakt was.
Jezus zou dan niet langer meer volmaakt zijn waardoor Hij Zijn taak op aarde niet meer kon vervullen.
Want het verlossingsplan vereiste een volmaakt Offer voor heel de mensheid.
Een smetteloos Offerlam.


De duisternis haat de boodschap van het kruis, de overwinning die Jezus Christus daar heeft behaald over de macht van de satan doordat Jezus Zich als smetteloos Lam Gods uit pure Liefde heeft gegeven voor de mensheid, Zijn Bruid.
Daarom dat juist de smetteloosheid en goddelijkheid van Jezus in twijfel moet worden getrokken, evenals de betrouwbaarheid van de Bijbel waaruit deze smetteloosheid en goddelijkheid van Jezus blijkt.
Dat is precies de reden waarom er als vrij snel in de kerkgeschiedenis de duisternis met misleidende dwaalleringen is gekomen die zowel de kracht van het kruis als de goddelijkheid van Jezus en betrouwbaarheid van de Bijbel in twijfel trokken zodat mensen niet meer verlost konden worden door geloof en vertrouwen en overgaven aan Jezus en Zijn volbracht werk op het kruis.
Door esoterische geheime leringen moesten mensen nu zelf hun verlossing bewerken wat natuurlijk nooit lukt vanwege de zondigheid van de mens. De geheime esoterische leringen onderwijzen de geheime leer van Jezus waardoor men zalig kan worden.
De Bijbel leert echter dat niet het onderwijs van Jezus maar Jezus zelf onze redding is. Jezus die voor ons naar het kruis is gegaan. Zo eenvoudig dat zelfs een kind het kan begrijpen en ontvangen.

Maria van Magdalena speelt in de evangeliën een belangrijke rol en is een bijzonder vrouw geweest die veel liefde heeft getoond aan Jezus uit dankbaarheid voor wat Hij voor haar heeft betekent.
Maria was de eerste die Jezus zag na Zijn opstanding.
joh 20: 18 Maria van Magdala ging heen en boodschapte de discipelen, dat zij de Here had gezien en dat Hij haar dit gezegd had.


Nergens in de Bijbel wordt dan ook maar de kleinste aanwijzing gegeven dat Maria de vrouw van Jezus zou kunnen zijn of dat Jezus getrouwd zou zijn.
De gedachte aan een aardse bruid van Jezus strookt ook niet met de betekenis van het leven van Jezus hier op aarde om Zich juist een hemelse Bruid te werven. Dat was van het begin Zijn taak en bestemming.


bride christDe Bijbel openbaart het geheimenis van de vrouw van Christus.
Een ieder die zijn of haar hart opent voor de Liefde van Christus en aanvaard dat Jezus voor hem of haar aan het kruis het ultieme liefdesoffer heeft gebracht om ons vrij te kopen van de zonde, uit de macht van duisternis, behoort tot de Bruid van Christus.
Ef 5: 25 Mannen, hebt uw vrouw lief, evenals Christus zijn gemeente heeft liefgehad en Zich voor haar overgegeven heeft, 26 om haar te heiligen, haar reinigende door het waterbad met het woord, 27 en zo zelf de gemeente voor Zich te plaatsen, stralend, zonder vlek of rimpel of iets dergelijks, zó dat zij heilig is en onbesmet
Op 19: Halleluja! Want de Here, onze God, de Almachtige, heeft het koningschap aanvaard. 7 Laten wij blijde zijn en vreugde bedrijven en Hem de eer geven, want de bruiloft des Lams is gekomen en zijn vrouw heeft zich gereedgemaakt; 8 en haar is gegeven zich met blinkend en smetteloos fijn linnen te kleden, want dit fijne linnen zijn de rechtvaardige daden der heiligen.