Week boodschap

Rein, zuiver en gezond leven
In een toxische wereld

Cursus co-creëren met de Heilige Geest

Helende reis met Jezus online

Werkelijk, het had echte impact en ik voelde het echt, de tranen kwamen en ik had dit niet verwacht, maar het voelt zo goed,

Gratis e-book Kerk zonder muren

cover kerk zonder muren 75Download hier gratis mijn nieuwste e-book. Kerk zonder muren.
Nieuwe kijk op geloof en samenleving. God op aarde.

Bezoekers online

We hebben 113 gasten en geen leden online

Bijzondere uitspraken van Jezus?

jezus woord1Jezus is niet alleen bijzonder vanwege zijn persoonlijkheid en door de wonderen die Hij heeft gedaan maar Hij heeft uitspraken over Zichzelf gedaan die nooit enig ander spiritueel leraar zich heeft durven aanmatigen. Daar Jezus door Zijn leven en daden bewezen heeft een nederige houding vol Liefde te hebben, is het niet aannemelijk dat Jezus deze woorden vanuit een arrogante houding heeft gesproken. Deze woorden maken Jezus of tot een grote misleider of ze zeggen iets over wie Jezus waarlijk is.
Hieronder volgen de "Ik Ben" uitspraken.

Johannes 6:51 Ik ben het levende brood, dat uit de hemel nedergedaald is. Indien iemand van dit brood eet, hij zal in eeuwigheid leven; en het brood, dat Ik geven zal, is mijn vlees, voor het leven der wereld.
Johannes 8:12 Wederom dan sprak Jezus tot hen en zeide: Ik ben het licht der wereld; wie Mij volgt, zal nimmer in de duisternis wandelen, maar hij zal het licht des levens hebben.
Johannes 10:9 Ik ben de deur; als iemand door Mij binnenkomt, zal hij behouden worden; en hij zal ingaan en uitgaan en weide vinden.
Johannes 10:11 Ik ben de goede herder. De goede herder zet zijn leven in voor zijn schapen;
Johannes 11:25 Jezus zeide tot haar: Ik ben de opstanding en het leven; wie in Mij gelooft zal leven, ook al is hij gestorven,
Johannes 14:6 Jezus zeide tot hem: Ik ben de weg en de waarheid en het leven; niemand komt tot de Vader dan door Mij.
Johannes 15:1 Ik ben de ware wijnstok en mijn Vader is de landman.

Het bijzondere van de verkondiging van Jezus is dat Hij niet een weg toont of een leer verkondigt maar Hij biedt Zichzelf aan als zijnde de weg tot God.
Dit blijkt ook uit de volgende uitspraken.

Mattheüs 11:28 Komt tot Mij, allen, die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven;
Johannes 7:37 En op de laatste, de grote dag van het feest, stond Jezus en riep, zeggende: Indien iemand dorst heeft, hij kome tot Mij en drinke!
Johannes 6:54 Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, heeft eeuwig leven en Ik zal hem opwekken ten jongsten dage.
Johannes 7:38 Wie in Mij gelooft, gelijk de Schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien.
Johannes 11:25 Jezus zeide tot haar: Ik ben de opstanding en het leven; wie in Mij gelooft zal leven, ook al is hij gestorven,

Als we er van uitgaan dat bovenstaande uitspraken waar zijn dan is Jezus van een heel andere orde en grote dan alle andere spirituele leraren die de wereld ooit heeft gekend.
Zijn uitspraken zijn dan ook de reden geweest van de weerstand bij de geestelijke leiders uit Zijn tijd. Zijn kruisdood heeft te maken met het feit dat Hij Zich gelijkstelde aan God de Vader.
Johannes 14:9 Jezus zeide tot hem: Ben Ik zolang bij u, Filippus, en kent gij Mij niet? Wie Mij gezien heeft, heeft de Vader gezien; hoe zegt gij dan: Toon ons de Vader?
Zijn levenswandel en wonderen en tekenen bewijzen echter dat Hij gezag heeft om dit soort dingen te zeggen. Jezus zou deze dingen nooit gedaan kunnen hebben als bedrieger. God zou zich nooit op zo'n wijze hebben verbonden aan een mens die niet transparant in waarheid wandelt.