Week boodschap

Meditatie om rust en vrede te ervaren temidden van stormen in je leven

Cursus co-creëren met de Heilige Geest

Helende reis met Jezus online

Werkelijk, het had echte impact en ik voelde het echt, de tranen kwamen en ik had dit niet verwacht, maar het voelt zo goed,

Gratis e-book Kerk zonder muren

cover kerk zonder muren 75Download hier gratis mijn nieuwste e-book. Kerk zonder muren.
Nieuwe kijk op geloof en samenleving. God op aarde.

Bezoekers online

We hebben 26 gasten en geen leden online

 

kerststalEr zijn altijd bovennatuurlijke tekenen aanwezig vanuit de spirituele wereld bij belangrijke gebeurtenissen voor de mensheid.

De geboorte van Christus kondigt een nieuw spiritueel tijdperk aan voor de mensheid en ging dan ook gepaard met veel bovennatuurlijke tekenen en paranormale gebeurtenissen.
5 wonderen rondom de geboorte.

 

  1. Bezoek aartsengel Gabriel
  2. Goddelijke conceptie
  3. Bijzondere locatie
  4. Astrologisch wonder
  5. Energetisch wonder op het veld

wonder 1

maria gabrielBezoek aartsengel Gabriel

Het begint bij de ontmoeting van Maria met de engel Gabriel.
Gabriel is een belangrijke boodschapper van God. Deze gebeurtenis is beschreven in het evangelie van Lukas hoofdstuk 1.
De boodschap van de engel is als volgt:

30 En de engel zeide tot haar: Wees niet bevreesd, Maria; want gij hebt genade gevonden bij God. 31 En zie, gij zult zwanger worden en een zoon baren, en gij zult Hem de naam Jezus geven. 32 Deze zal groot zijn en Zoon des Allerhoogsten genoemd worden, en de Here God zal Hem de troon van zijn vader David geven, 33 en Hij zal als koning over het huis van Jakob heersen tot in eeuwigheid, en zijn koningschap zal geen einde nemen

 

wonder 2

embryo1Goddelijke conceptie

Vervolgens reageerd Maria daarop met de vraag hoe dat zal gebeuren.

34 En Maria zeide tot de engel: Hoe zal dat geschieden, daar ik geen omgang met een man heb? 35 En de engel antwoordde en zeide tot haar: De heilige Geest zal over u komen en de kracht des Allerhoogsten zal u overschaduwen; daarom zal ook het heilige, dat verwekt wordt, Zoon Gods genoemd worden.


Er gebeuren hier twee bovennatuurlijke dingen.
1 Maria krijgt een engel op bezoek.
2 Maria raakt zwanger door de Heilige Geest zonder tussenkomst van een man. Dat laatste is was noodzakelijk zodat Jezus niet belast zou zijn met de erfzonde maar volmaakt rein geboren zou worden. De geboorte van Jezus is een goddelijk ingrijpen in de geschiedenis om de mensheid te redden van de zonde. Hoe deze bevruchting heeft plaatsgevonden weten we niet precies maar op een of ander manier heeft God zichzelf gemanifesteerd in het vlees in de baarmoeder van Maria zonder zich te verontreinigen met besmet DNA.

Maria was nog niet getrouwd met Jozef en had nog geen gemeenschap met hem gehad. Jozef kreeg ook een droom van God zodat ook hij wist dat de zwangerschap van Maria niet van een ander man was en Jozef gewoon met Maria kon trouwen.

 

wonder 3 

bethlehemDe locatie.

Voor sommige belangrijke spirituele gebeurtenissen is de locatie heel belangrijk om meerdere spirituele redenen. Bethlehem was op de geestelijke kaart van God heel belangrijk voor de geboorte van de Messias.
Volgens de voorspellingen in de Heilige geschriften  moest de geboorte plaatsvinden in de stad Bethlehem. Bethlehem was ook de geboorteplaats van koning David die een typebeeld was van de Messias.
In het Hebreeuws betekent Bethlehem letterlijk 'broodhuis'.
De joden hadden tijdens de woestijnreis van God het hemelse manna gekregen.
Het echte geestelijk voedsel is Christus, het Brood was uit de hemel is neergedaald.
Jezus zelf geeft aan dat Hij het ware Brood is uit de hemel.
Joh 6:32 Jezus zeide dan tot hen: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, niet Mozes heeft u het brood uit de hemel gegeven, maar mijn Vader geeft u het ware brood uit de hemel; 33 want dát is het brood Gods, dat uit de hemel nederdaalt en aan de wereld het leven geeft. 34 Zij zeiden dan tot Hem: Here, geef ons altijd dit brood. 35 Jezus zeide tot hen: Ik ben het brood des levens; wie tot Mij komt, zal nimmermeer hongeren en wie in Mij gelooft, zal nimmermeer dorsten.

Jozel en Maria woonden echter niet in Bethlehem maar in Nazereth. Door een goddelijke ingrijpen in de geschiedenis werden Jozef en Maria precies op tijd voor de geboorte van Jezus gedwongen naar Bethlehem te reizen vanwege het bevel van keizer Augustus.
Spiritueel gezien was het van groot belang dat Jezus, de Messias, de Christus in Bethlehem geboren zou worden. Door goddelijk ingrijpen is dat ook gebeurd. Dat is het derde wonder.

 

wonder 4

sterAstrologisch wonder

Dat er op het moment van de geboorte van Jezus energetisch iets heel groots gebeurde blijkt wel uit de volgende twee bovennatuurlijke gebeurtenissen. In de hemel ontstond er een bovennatuurlijk verschijnsel. Er werd een zeer heldere ster geboren als teken voor de mensen die bekend waren met de spirituele betekenissen van de sterrenwereld. God had ook de spiritueel gerichte mensheid uit het oosten op het oog. Ook voor hen verscheen er een teken waardoor ze wisten dat er een bijzondere spirituele leider was geboren. Een spirituele koning voor de mensheid. Verschillende spirituele mensen uit het oosten die dit teken begrepen en oprecht van hart waren besloten het kind te gaan zoeken om het te eren. In andere vertalingen worden deze wijzen ookwel magiërs of sterrenkundigen genoemd. Het bijzondere van dit verhaal is dat in het Oude Testament astrologie verboden werd voor de joden. We zien echter dat God hier zelfs 'verboden' middelen kan gebruiken om oprechte mensen tot Zich te trekken.
Mat 2:1 Toen nu Jezus geboren was in Bethlehem, in Judea, in de dagen van koning Herodes, zie, wijzen uit het oosten kwamen in Jeruzalem aan, en zeiden: Waar is de pasgeboren Koning van de Joden? Want wij hebben Zijn ster in het oosten gezien en zijn gekomen om Hem te aanbidden.

 

wonder 5

engelenEnergetische verschijning engelen

Het ander wonder vond plaats in het veld in de buurt van Bethlehem. Op die plek ontstond er een hoge trilling en bewustzijnsverruiming bij de herders die daar waren. Er verscheen een engel en de hele plek werd verlicht. De herders ontvingen een goddelijke boodschap dat de Christus was geboren.
Luk 2:9 En opeens stond een engel des Heren bij hen en de heerlijkheid des Heren omstraalde hen, en zij vreesden met grote vreze. 10 En de engel zeide tot hen: Weest niet bevreesd, want zie, ik verkondig u grote blijdschap, die heel het volk zal ten deel vallen: 11 U is heden de Heiland geboren, namelijk Christus, de Here, in de stad van David. 12 En dit zij u het teken: Gij zult een kind vinden in doeken gewikkeld en liggende in een kribbe. 13 En plotseling was er bij de engel een grote hemelse legermacht, die God loofde, zeggende:14 Ere zij God in den hoge, en vrede op aarde bij mensen des welbehagens.

Er zijn nog wel meer wonderen te beschrijven maar deze geven al aan dat we hier met een heel bijzondere geboorte te maken hebben wat zich later ook bewijst door het leven en sterven van deze Jezus die de wereldgeschiedenis totaal veranderd heeft.