Week boodschap

Meditatie om rust en vrede te ervaren temidden van stormen in je leven

Cursus co-creëren met de Heilige Geest

Helende reis met Jezus online

Werkelijk, het had echte impact en ik voelde het echt, de tranen kwamen en ik had dit niet verwacht, maar het voelt zo goed,

Gratis e-book Kerk zonder muren

cover kerk zonder muren 75Download hier gratis mijn nieuwste e-book. Kerk zonder muren.
Nieuwe kijk op geloof en samenleving. God op aarde.

Bezoekers online

We hebben 431 gasten en geen leden online

 

Frisse kijk op Jezus

Inleiding
Wie is Jezus?
Wat is liefde?
Waarom moest Jezus sterven aan het kruis?
Jezus als grote broer
Jezus als geliefd kind
Jezus als zieke, zwakke en crimineel.
Jezus als Zoon van God.

Inleiding

frisse kijk op JezusEr is een spirituele stroom van energie die door steeds meer mensen bewust wordt waargenomen. Het is een stroom voor iedereen binnen handbereik en bestaat uit pure liefde. Deze energie kan op vele wijze worden gebruikt en zelfs misbruikt. Net zoals we liefde van mensen kunnen misbruiken voor onze eigen doeleinden zo kunnen we ook deze hoge vorm van liefde misbruiken voor onze eigen belangen. Deze goddelijke stroom van liefde wordt ons aangeboden zonder reserves om ons te helpen ons te ontwikkelen tot ware zonen Gods. We raken zo gewend aan deze steeds toenemende goddelijke stroom van liefde dat we bijna vergeten waar deze voor dient waardoor het zijn doel kan gaan missen in ons leven.
Het doel van deze liefde is om ons tot waarachtige minnaars te maken van de enige en waarachtige God en Schepper, om tot een hoogwaardige liefdesrelatie te komen met God waarbij onze identiteit tot volle ontplooiing en bestemming komt. God heeft gestalte gegeven aan deze liefde door in Jezus Christus naar ons toe te komen. Jezus heeft Gods Liefde vorm gegeven. Hij is onze minnaar en leidt ons naar het Licht. Hij is het die Zijn leven gegeven heeft voor ons en die ons in alles tot voorbeeld wil zijn. Zijn goddelijke leiding helpt ons tot God te naderen en vrij te komen van onze egoïstische motieven. Niet iedereen noemt Hem Jezus. Maar iedereen die Zijn aanraking heeft leren kennen zal Hem herkennen als Hij verschijnt. In Hem is er geen veroordeling en Hij benadert iedereen vanuit Zijn onuitputtelijke onvoorwaardelijke liefde. In Zijn liefde is zoveel energie dat het alle wonden geneest en tot herstel brengt alles wat herstel nodig heeft. Het enige wat nodig is is overgave. Overgave is het geheim van een leven van echt en diep geluk. Overgave aan de Liefde van de Schepper, Hem vertrouwen en liefhebben boven alles, je door Hem laten onderwijzen en vervuld worden van Zijn Geest. Jezus, Zijn naam vervult de aarde met lieflijkheid. Zijn liefde is zoveel groter, zoveel heerlijker dan de liefde van mensen. Zijn liefde is puur en zuiver en gaat dieper dan iemand zich zelfs maar kan bedenken. Zijn liefdeskracht gaat over ziekte, dood, pijn, verdriet, tijd en ruimte heen naar een dimensie waar volledige gemeenschap met Zijn goddelijkheid en heerlijkheid tot uitdrukking komt. Een plaats voorbij tijd en ruimte, een eeuwig zijn bij en in Hem. Een plaats waar goddelijke vrede en liefde in volmaakte harmonie in alle uitbundigheid manifest zal zijn. Een goddelijke manifestatie van energie, van creativiteit van uitbundig vieren van liefde in een levensdans met God als partner.

Jezus is gekomen met als enig doel ons weer in contact te brengen met onze Minnaar en Schepper en ons te leiden in deze levensdans naar en met God. Jezus is geen stichter van een nieuwe godsdienst, Hij is geen goeroe die ons komt vertellen hoe we moeten leven. Hij is de manifestatie van Gods liefde voor ons. Zo kwetsbaar en teder als een baby en zo nederig als een dienstknecht. Zo vol liefde en begrip, zonder veroordeling altijd bereid te helpen. Hij genas mensen uit pure liefde zonder daarbij navraag te doen over het hoe en waarom van hun ziekte. Hij genas over de ziekte heen ook de diepere lagen van pijn en verdriet. Bij Hem gaan mensen herleven en krijgen weer hoop en geloof om door te gaan. Jezus liet Zich beminnen en kussen door een hoer en ging om met mensen die niet geliefd waren door het volk. Hij genas het oor van een soldaat die Hem gevangen nam en vergaf de mensen die Hem lieten kruisigen. Zijn liefde was zo groot dat Hij alles over had om ons weer in contact met God te brengen zonder veroordeling. En nu is Hem gegeven alle macht op hemel en op aarde. Zijn liefde zal ons optillen en meenemen naar de Schepper aller dingen. In Zijn liefde zullen we opboeien tot wie we ten diepste zijn. In Zijn liefde ontvangen we vergeving en reiniging van alles wat niet klopt aan ons, wat niet overeenstemt met Zijn liefde. Het enige wat wij hoeven te doen is Hem toelaten in ons leven en Hem toestaan het op Zijn manier te doen. Steeds verder loslaten en laten gaan wat we zelf zo graag willen vasthouden maar waar geen enkel leven in zit. Steeds verder Gods geest uitnodigen het leven over te nemen en Jezus in ons laten doen waartoe Hij gekomen is. Ons bij God brengen. Ons vergeven en reinigen en vullen met Zijn Geest. Met Zijn Geest van Liefde en Vrede. Dan borrelt liefde, dankbaarheid, verwondering en aanbidding vanuit het diepst van ons wezen naar Hem omhoog en worden we meegevoerd naar ongekende hoogtes in Zijn woning in de Geest. Dan zijn we niet langer meer bezig met zelfverrijking of zelfverwezenlijking en eer van mensen maar dan richten we ons in pure liefde tot onze Schepper en verlangen we nog maar een ding en dat is dat Gods wil geschiedde in en door ons leven tot Zijn eer. Niet langer meer ik maar Hij, niet langer meer mijn wil maar Zijn wil, dat is waarlijke bevrijding. Bevrijd van jezelf om een hoger doel te dienen, om deel te krijgen aan het hoger plan, het goddelijk plan van samensmelting der Liefde. Een doel buiten onszelf waar we toch volledig deel van uitmaken geeft ons echt geluk en brengt ons in onze bestemming waartoe we geschapen zijn. In Jezus vinden we onze bestemming.

Wie is Jezus?

Jezus is niet 2000 jaar geleden geboren. Hij is de medeschepper van de hemel en de aarde. Hij is er altijd geweest en zal er altijd zijn. Jezus is de expressie van God op aarde op Gods volmaakt tijdstip volgens Gods volmaakt plan. Zoals een voet een afdruk achterlaat in het zand zo is Jezus de afdruk van God op aarde. Jezus heeft geen boeken geschreven en heeft geen kerk gesticht maar Hij heeft vrienden om Zich heen verzameld en Zijn leven met hen gedeeld. Hij heeft Zijn geest, in hen uitgestort en hen op die wijze deelgenoot gemaakt aan het goddelijk leven. Hoe heeft Jezus dan Zijn Geest in Zijn vrienden uitgestort? Door diepe vriendschap! Vanuit diepe verbondenheid kon Jezus Zijn goddelijk leven meedelen. Jezus was en is volkomen transparant. Vriend en vijand kon Zijn leven dag en nacht beschouwen zonder enig gebrek te ontdekken. Hij leefde niet voor Zichzelf maar was de drager van Gods volmaakte liefde. Hij genas dan ook allen die tot Hem kwamen. Toch ging lang niet iedereen Hem volgen maar de meeste mensen gingen na hun genezing ontvangen te hebben gewoon weer hun eigen weg. Zij hebben de diepere bedoeling van hun genezing niet begrepen. Zij begrepen nog niet dat hun genezing ten diepste het doel had hen terug te brengen in hun oorspronkelijk plan. Jezus kwam op aarde om genezing te brengen. Niet in eerste instantie genezing van het lichaam maar genezing van de geest. Hij kwam om de mens weer terug te brengen in contact met God, om de mens in contact te brengen met hun oorspronkelijk plan en bestemming. Jezus kwam niet om de verantwoordelijkheid van de mens weg te nemen maar om de weg te openen zodat de mens haar verantwoordelijkheid weer op zou kunnen pakken om te groeien naar geestelijke volwassenheid. De mens was verstrikt geraakt in hoogmoed, trots, egotisme en lage begeerte en kon zichzelf daar niet meer van verlossen. De mens was gevallen en was daardoor het goddelijk leven geheel kwijt geraakt. De komst van Jezus op aarde was noodzakelijk om het Licht weer op aarde te ontsteken. Jezus bracht de Godsvonk weer terug in de harten van de mensen. Deze Godsvonk is niks meer en niks minder dan het weer kunnen liefhebben. Het heeft dan ook niks met religie of spirituele ervaringen te maken. Geen dogma's en leerstellingen, geen geboden en regels. Alleen liefhebben. Daarom is het koninkrijk van God ook voor de kinderen. God en Gods koninkrijk bestaat uit liefde. Wie liefheeft is in God en God is in hem.
Jezus zegt het zo: Niemand heeft grotere liefde, dan dat hij zijn leven inzet voor zijn vrienden. Gij zijt mijn vrienden, indien gij doet, wat Ik u gebied. (Johannes 15:13-14) Wat Jezus hier bedoelt te zeggen is dat wandelen in vriendschap pas echt kan als de liefde wordt beantwoord met liefde. Jezus geeft onderwijs in vriendschap en door naar Hem te luisteren en te doen wat Hij zegt groeit er een vriendschap die goddelijk van aard is. Een relatie van twee kanten van wederzijdse liefde. Jezus houdt van alle mensen maar niet met iedereen heeft Jezus vriendschap. Niet iedereen noemt Jezus Zijn vriend. Met de term vriendschap geeft Jezus een veel diepere band aan dan de band tussen aardse vrienden, de huwelijksband of familiebanden. Hij heeft het over een spirituele eeuwige band in liefde tussen God en de mens en mensen onderling in verbondenheid met Christus.

Wat is liefde?

Iedereen heeft het over liefde en iedereen wil graag geliefd worden maar wat is liefde nu eigenlijk? Wat verstaan we onder goddelijke liefde?
Goddelijke liefde is de liefde die van God uitgaat naar de mens. Deze liefde heeft de mens het leven gegeven en uit die liefde is alles ontstaan. Het is de goddelijke energie waaruit heel het universum is opgebouwd. De goddelijke liefde is scheppend, creatief, vreugdevol, zuiver, altijd positief, opbouwend, vol geloof, helend, troostend, respectvol, teder, begripsvol. ruimte gevend, vol vrede, overwinnend, krachtig, vol wijsheid, niet op zichzelf gericht, altijd het beste zoekend voor de ander. De goddelijke liefde straalt, brengt zegen, doet wonderen, baant wegen die er voorheen niet waren, verdrijft angst, verdriet, pijn, haat, duisternis, somberheid, ongeloof, egotisme, zelfhaat, wanhoop, ziekte en dood.
De goddelijke liefde is overweldigend, tilt je op en brengt je in hemelse sferen, verandert je hart, geeft je nieuw leven, leert je liefhebben, overstijgt het materiële, brengt je in je bestemming en doet haar begrijpen. De goddelijke liefde doet je beseffen dat je Gods kind bent, dat je geliefd bent, dat je waardevol bent, dat je mooi bent, dat je het waard bent om te leven, dat je gewild bent, dat je een geweldige bestemming hebt, dat je verbonden bent met God voor eeuwig, dat God Zichzelf met jou wil delen. De goddelijke liefde brengt je verwondering, leert je wie God werkelijk is, geeft je diepe eerbied en ontzag voor Zijn almacht, leert je aanbidden en in Hem opgaan, baant de weg naar het hart van God.
Deze liefde is in de persoon Jezus naar ons toe gekomen. Door Hem te omarmen omarmen we de liefde van God. Jezus heeft Gods liefde een gezicht gegeven. Door naar Hem te kijken kunnen we zien wie God is.
Johannes 14:9 Jezus zeide: Wie Mij gezien heeft, heeft de Vader gezien
We leren God kennen door een relatie met Jezus aan te gaan, door Jezus te omarmen zoals Hij ons is geopenbaard door de verhalen uit de bijbel en door de persoonlijke omgang met Hem door gebed en meditatie. Niet alleen vragen maar beminnen, luisteren en ontmoeten. Wacht niet op een gevoel maar kies ervoor in de liefde te gaan geloven. Laat je twijfel los en ontmoet Hem. Nodig Jezus uit en laat Zijn liefde je leven binnenstromen en je van binnen reinigen en schoonmaken. Wees een drager van Zijn Heilige Geest en leer te luisteren naar Zijn zachte stem. Keer steeds opnieuw bij Hem terug om je te laten reinigen want daar is Hij voor. Al is het duizend keer. Bij Hem is geen veroordeling. Hij is blij met iedere vooruitgang die je boekt, ook al is het minimaal en zelfs al boek je geen vooruitgang maar ben je terug bij af dan houdt Zijn liefde nooit op en mag je weer opnieuw beginnen. Ik spreek uit ervaring. Jezus wijst nooit mensen af die in nederigheid bij Hem komen en Zijn hulp inroepen wat ze ook hebben gedaan. Jezus vergeeft, geneest en hersteld keer op keer. Zijn geduld raakt nooit op. Hij is enkel liefde en kan niet anders dan je liefhebben,

Waarom moest Jezus sterven aan het kruis?

Op aarde is er een kracht die de Liefde tegenwerkt, die mensen gevangen houdt in angst en negativiteit. We doen dingen die we eigenlijk niet willen doen en hebben geen volledige controle over ons denken. We zijn gevoelig voel jaloezie, angst, haat, trots enz, waardoor we niet in staat zijn volmaakt in de liefde te staan. Toen Jezus op aarde was werkte deze krachten ook op Hem. Op steeds heftigere wijze werden deze krachten op Hem losgelaten waarbij Jezus steeds overwon door de liefde. De laatste kracht die Jezus moest weerstaan in liefde was de dood zelf, Jezus moest laten zien dat de liefde sterker is dan de dood. Hij moest laten zien dat zijn liefde voor God sterker was dan liefde voor zichzelf. Door vrijwillig de meest afschuwelijke dood te sterven heeft Jezus bewezen sterker te Zijn dan de dood en daardoor voor de mensheid de weg vrijgemaakt naar deze goddelijke liefde door voor ons de Weg te zijn.

Vanuit onszelf zijn we niet in staat deze weg van liefde te gaan maar vanuit verbondenheid met Jezus en door de doop met Zijn Heilige Geest ontvangen we kracht en toegang tot deze goddelijke liefde. Het is de mate van die liefde die in ons leven zichtbaar wordt door onze daden die laat zien hoeveel wij geestelijk zijn gegroeid. Het heeft niks te maken met religie, kerkbezoek of regels of leer of inzichten die ons geestelijk niveau bepalen. Wel kunnen en mogen we elkaar helpen deze weg te bewandelen en kan spiritueel inzicht ons helpen de juiste keuzes te maken in het leven. Deze groei in liefde kan plaatsvinden binnen een plaatselijke kerkelijke gemeenschap maar is niet noodzakelijk. Wel leert Jezus ons dat we elkaar nodig hebben op deze weg omdat we alleen met elkaar de volheid van God kunnen bevatten. Iedereen ontvangt weer een ander stukje openbaring van Gods liefde waar we elkaar dan mee mogen dienen. Als we ons afsluiten van anderen en denken niemand nodig te hebben belemmeren we daarmee niet alleen onze eigen groei maar ook die van anderen die juist onze openbaring weer nodig hebben om verder te groeien.

Jezus als grote broer

Marcus 3:35 Al wie de wil Gods doet, die is mijn broeder en zuster en moeder.

Jezus is naar ons toe gekomen om naast ons te staan in het leven. Niet als een baas die ons alles voorschrijft maar als een broer die vanuit een diepe vertrouwensband ons wil adviseren en helpen. Hij respecteert onze wil, onze verlangens en onze persoonlijkheid. Hij voelt Zich met ons verbonden vanuit een familieband. We hebben dezelfde Vader, dezelfde geestelijke genen. Vanuit deze diepe vertrouwelijke band wil Jezus ons dieper de Vader leren kennen en Hem aan ons openbaren.
Johannes 14:9 Jezus zeide tot hem: Ben Ik zolang bij u, Filippus, en kent gij Mij niet? Wie Mij gezien heeft, heeft de Vader gezien; hoe zegt gij dan: Toon ons de Vader?

Jezus als geliefd kind

Marcus 3:35 Al wie de wil Gods doet, die is mijn broeder en zuster en moeder.
Het is bijzonder dat Jezus ons ook als moeder wil zien. Hier staat geen leeftijd of geslacht bij maar alleen de voorwaarde dat we Gods wil doen. Het is het verlangen van Jezus om in ons verwekt te worden, door ons liefdevol gedragen te worden en uit ons geboren te worden om vervolgens door ons liefdevol verzorgd te worden zodat Hij door ons leven kan groeien naar volwassenheid. Hij is deze weg gegaan via Maria maar wil deze weg gaan door een ieder van ons. In de bijbel lezen we dat we opnieuw geboren moeten worden maar we kunnen ook zeggen dat het nieuwe leven in ons geboren moet worden en moet opgroeien totdat we met Johannes de doper kunnen zeggen: Hij moet meer worden en ik moet minder worden.
Jezus als baby plaatst ons in de moederrol. Het geeft ons de verantwoordelijk van liefdevolle zorg en onszelf wegcijferen ten behoeve van het hulpeloze kind opdat ons kindje kan groeien. Onszelf wegcijferen is geen offer maar een vanzelfsprekendheid vanwege onze liefde voor het nieuwe leven wat uit ons is voortgekomen. We vinden ons kindje belangrijker dan onszelf. Dat is moederliefde zoals we dat terugvinden in de natuur. Het is onze taak het kindje steeds meer ruimte te geven om te kunnen groeien en zich te ontwikkelen tot volwassenheid.
Jezus draagt ook zorg voor Zijn moeder. Toen Jezus aan het kruis hing en stervende was gaf Hij Zijn volgeling Johannes de opdracht verder voor Zijn moeder Maria te zorgen.
(Johannes 19:26-27)Toen dan Jezus zijn moeder zag en de discipel, die Hij liefhad, bij haar staande, zeide Hij tot zijn moeder: Vrouw, zie, uw zoon. Daarna zeide Hij tot de discipel: Zie, uw moeder. En van dat uur af nam de discipel haar bij zich in huis.

Jezus als zieke, zwakke en crimineel.

Wanneer hebben wij U ziek of in de gevangenis gezien en zijn tot U gekomen? En de Koning (Jezus) zal hun antwoorden en zeggen: Voorwaar, Ik zeg u, in zoverre gij dit aan een van deze mijn minste broeders hebt gedaan, hebt gij het Mij gedaan. (Mattheüs 25:39-40)

Jezus is zo intens in Liefde met de mensheid verbonden dat Hij een liefdedienst aan een willekeurig mens ervaart als liefde bewezen aan Hem. Liefde is ook de boodschap van Jezus geweest. Liefde bewijzen zonder vooroordeel en zonder onderscheid van ras of geslacht, leeftijd of achtergrond, leefstijl of uiterlijk. Dat is de opdracht van de ware volgeling van Jezus. Dat is ook de manier waarop de ware christen herkenbaar is.
Johannes 13:35 Hieraan zullen allen weten, dat gij discipelen van Mij zijt, indien gij liefde hebt onder elkander.

Echte godsdienst heeft dus niks te maken met kerkgang of religieuze handelingen maar met het betoon van liefde aan je naaste waarbij je naaste iedereen is die je tegenkomt in dit leven.
Jakobus 1:27 Zuivere en onbevlekte godsdienst voor God, de Vader, is: omzien naar wezen en weduwen in hun druk en zichzelf onbesmet van de wereld bewaren.

Dat is geen populaire boodschap omdat we nu eenmaal graag spiritueel bezig zijn en onszelf willen ontwikkelen en helen en inzichten willen krijgen over veel zaken. Zodra we echter tot de kern van de zaak doordringen en beseffen dat echte geestelijke groei te maken heeft met het dienen van de ander in liefde waarbij we de ander gaan leren zien als een manifestatie van Jezus op aarde, als onze broeder of zuster en deze leren hoger te achten dan onszelf, dan keren veel mensen zich om en vluchten weer weg in hun eigen godsdienst die niet meer is dan spirituele zelfbevrediging.
Echte godsdienst is ons laten leiden door de Liefde van God en Gods hart voelen kloppen voor de mensen om ons heen die zo hart liefde nodig hebben. Echte godsdienst is ons leven beschikbaar stellen en Gods liefde door ons heen laten stromen naar de ander. Deze ander zijn ook die mensen die door de maatschappij uitgestoten worden, die mensen die de pech hebben niet veel kansen te hebben gehad in het leven en die nauwelijks liefde in hun leven hebben gehad, die zoveel hebben meegemaakt dat ze zijn scheef gegroeid en niemand meer kunnen vertrouwen. Het zijn ook mensen die afwijkend gedrag vertonen en er anders uitzien. Mensen van een andere cultuur met andere gewoontes. Mensen die ons niet liggen van nature. Mensen die door hun daden anderen van zich afstoten. Mensen die ziek, zwak en hulpeloos zijn en die niemand hebben om voor hen te zorgen of hen aandacht wil geven. Al deze mensen wachten op onze liefde. Of liever gezegd, wachten ze op Gods liefde die wij aan hen mogen doorgeven waardoor zij genezing mogen ontvangen en iets van God mogen ervaren. Ons leven wordt beoordeeld op de mate waarin deze liefde in ons leven tot uiting is gekomen in ons denken, spreken en met name in ons handelen. Zo kan het gebeuren dat sommige spirituele leiders die wij hoogachten in Gods ogen veel lager staan dan bv de alleenstaande moeder die vol liefde haar gehandicapte zoon heeft opgevoed en daardoor nergens anders aan is toegekomen in het leven terwijl ze zich zo graag spiritueel had willen ontwikkelen en veel voor de wereld had willen betekenen. In Gods ogen heeft deze vrouw meer gestalte gegeven aan Gods liefde op aarde dan deze spirituele leider die mensen alleen maar inzicht en kennis heeft gegeven maar geen daadkracht in liefde.
Willen we echt volgelingen van Jezus worden dan zullen we in alle nederigheid aan Jezus moeten vragen ons te helpen deze weg van liefde te bewandelen en leren onze eigen zogenaamde spirituele zelfverwezenlijking en persoonlijke groei los te laten. Liefde bewijzen niet als hobby of als compensatie van onze egoïstische levensstijl om aan anderen of onszelf te bewijzen dat we goed bezig zijn, maar Liefde als levensstijl om God te dienen.

Jezus als Zoon van God.

Romeinen 8:16 Die Geest getuigt met onze geest, dat wij kinderen Gods zijn.
Jezus kwam op aarde om ons weer in onze bestemming te brengen. Hij kwam om ons voor te stellen aan God als Zijn Vader. Jezus leert ons dat ook wij God als onze Vader mogen gaan zien en Hem zelfs pappa mogen noemen. Jezus leert ons dat wij kinderen van God zijn, dat we gewild en geliefd zijn en dat we mooi zijn zoals we geschapen zijn. We mogen ontdekken dat onze Vader trots op ons is en blij met ons is om wie we zijn en niet om wat we doen. Als dit besef diep tot ons doordringt dat we een kind van God zijn dan zal dat ons denken, spreken, handelen en wandelen beïnvloeden en komen we steeds dieper in onze bestemming. We voelen ons geliefd en leren ook onze naaste als onze broeder en zuster te zien en hen als zodanig te respecteren en lief te hebben. Er ontstaat intimiteit met de Vader waardoor God zichzelf met ons kan delen.
Zonder Jezus is het onmogelijk tot deze intimiteit met God de Vader te komen want het is juist de Geest van Jezus die Hij met ons deelt waardoor wij die intimiteit kunnen ervaren.”

Galaten 4:6 En, dat gij zonen zijt, God heeft de Geest zijns Zoons uitgezonden in onze harten, die roept: Abba, Vader
Overgave aan Jezus betekent ook God ontmoeten als Vader zoals Jezus intiem met God omgaat. Overgave aan Jezus betekent kind van God worden zoals Jezus de Zoon van God is en leren leven vanuit Gods liefde.