Week boodschap

Meditatie om rust en vrede te ervaren temidden van stormen in je leven

Cursus co-creëren met de Heilige Geest

Helende reis met Jezus online

Werkelijk, het had echte impact en ik voelde het echt, de tranen kwamen en ik had dit niet verwacht, maar het voelt zo goed,

Gratis e-book Kerk zonder muren

cover kerk zonder muren 75Download hier gratis mijn nieuwste e-book. Kerk zonder muren.
Nieuwe kijk op geloof en samenleving. God op aarde.

Bezoekers online

We hebben 334 gasten en geen leden online

De hemel en God en de bestemming van de mens.

Toen God met de schepping begon schiep Hij de hemel en de aarde. De hemel is dus ook geschapen door God. De hemel is volmaakt en puur. De aarde was woest en ledig.
Gen 1:1 In den beginne schiep God de hemel en de aarde. 2  De aarde nu was woest en ledig, en duisternis lag op de vloed, en de Geest Gods zweefde over de wateren.
De aarde moest nog gevoed en bestuurd en ingedeeld worden vanuit de hemel.
Gods Geest zweefde over de wateren. Het bewustzijn van God in Zijn creativiteit zweefde over de wateren in de voorbereiding vanuit de geestelijke wereld om het aardse te scheppen.
God begon Zijn ordering en indeling van de aarde met het scheppen van Licht.
Vanuit de hemel liet God volmaakte gaven neerdalen op de aarde vanuit het licht.
De aarde is de voedingsbodem voor het licht van God.
Jakobus 1:17  Iedere gave, die goed, en elk geschenk, dat volmaakt is, daalt van boven neder, van de Vader der lichten, bij wie geen verandering is of zweem van ommekeer.
God schiep de mooie natuur en deelde haar in en zag dat het goed was. Zowel de hemellichamen als de planten en dieren komen voort uit het spreken van God vanuit het Licht. Van de aarde zelf wordt niet specifiek beschreven in Genesis dat deze is voortgekomen uit het spreken van God.
De aardse afbeeldingen van planten, dieren maar ook de hemellichamen, zon, maan en sterren zijn voortgekomen uit het licht en zijn daardoor een afbeelding van de hemelse werkelijkheid.
God schiep de dieren naar hun aard door Zijn Woord. Maar God schiep de mens naar Zijn beeld vanuit het stof der aarde en blies de mens Zijn levensadem in. Zo werd de mens tot een levende ziel. Die levensadem onderscheid de mens van de rest van de schepping. De mens is geschapen uit God met een lichaam van vlees en bloed uit de aarde.

Op aarde werd de mens geestelijk gevoed door de boom des levens die in het midden van de Hof van Eden stond. Eden betekent ‘genoegen’. Het hof van Eden werd door God geplaatst in het Oosten. In het hebreeuws kan dat ook betekenen: Aan het begin. Daar waar de zon opkomt.
Het hof van Eden was de babykamer, het begin van de reis van de mens op aarde.
In de hof van Eden ontsprong ook een rivier. Het water des levens. Dit is de geestelijke drank.
De goddelijke rivier splitst zich in vier rivieren.
Pison= toename
Gichon=uitbrekend
Tigris= vlug
Eufraat=vruchtbaarheid

Al deze namen hebben dus betrekking op groei en bloei, toename en ontwikkeling.
Alleen van de boom van kennis van goed en kwaad mocht men niet eten.
De grote vraag is natuurlijk waarom staat die boom daar in het paradijs waarvan ze niet mochten eten.
De kennis van goed en kwaad. Was het omdat ze er nog niet aan toe waren of mochten ze daar echt nooit van eten?
Blijkbaar moest die boom daar staan omdat de aarde de hemel weerspiegelt en die boom blijkbaar ook in de hemel stond. De satan, de duivel is niet voor niks een gevallen engel.
Toen de mens toch van die boom at moest hij het paradijs uit opdat ze ook niet ook van de boom des levens zouden eten en dan gelijk aan God zou worden en eeuwig zou leven zonder gered te kunnen worden net zoals de demonen.
God is het dus blijkbaar wel toegestaan om kennis te hebben van goed en kwaad en toch God te zijn zonder duisternis. Maar de mens kon dat blijkbaar niet. Kennis van goed en kwaad en eten van de boom des levens kan niet samengaan voor de mens. Kort samengevat is het dus onze taak om enkel met het goede bezig te zijn en niet met oordelen. Dat is overigens ook wat Jezus onderwijst.
Lukas 6:37  En oordeelt niet en gij zult niet geoordeeld worden. En veroordeelt niet en gij zult niet veroordeeld worden; laat los en gij zult losgelaten worden.

Toen de mens had gegeten van de boom van goed en kwaad moest hij het paradijs uit. De poort naar het paradijs en dus ook van de boom des levens werd bewaakt door cherubs.
Deze cherubs zien we later terug in het heilige der heiligen om de ark van het verbond te bewaken. Cherubs bewaken dus de tegenwoordigheid van God voor de mensheid.
Eerst in de psalmen en later in de profeten en zieners wordt genoemd dat God troont op de cherubs.
Blijkbaar waren er in de tijd van David of daarvoor al zieners die dit gezien hebben. Of wellicht heeft David zelf deze cherubs mogen aanschouwen in een visioen. De cherubs bewaken dus de toegang tot God zelf. Sinds het offer van Jezus Christus is de toegang tot God weer  vrij. Dus ook de toegang tot het paradijs en de boom des levens en de rivier van levend water.
Johannes 7:38  Wie in Mij gelooft, gelijk de Schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien.
Openbaring 2:7  Wie een oor heeft, die hore, wat de Geest tot de gemeenten zegt. Wie overwint, hem zal Ik geven te eten van de boom des levens, die in het paradijs Gods is.

Aan de ene kant komen we pas in het paradijs terug na onze dood.
Lukas 23:43  En Hij zeide tot hem: Voorwaar, Ik zeg u, heden zult gij met Mij in het paradijs zijn.
Aan de ander kant is een deel van ons al in dat paradijs aanwezig in Christus. Paulus heeft dat ook mogen ervaren en is daar geweest.
2 Corinthiërs 12:4  dat hij weggevoerd werd naar het paradijs en onuitsprekelijke woorden gehoord heeft, die het een mens niet geoorloofd is uit te spreken.
Dat we n iet alleen in een visioen het paradijs kunnen aanschouwen maar ook gedeeltelijk al in het hier en nu in onze geest blijkt uit het onderstaande vers.
Efeziërs 2:6  en heeft ons mede opgewekt en ons mede een plaats gegeven in de hemelse gewesten, in Christus Jezus,
Nu kun je jezelf afvragen of de hemelse gewesten hetzelfde is als het paradijs maar het heeft in ieder geval veel raakvlakken. Het is er puur en zuiver en hemels en Gods aanwezigheid is daar. Je kunt hier op aarde al schijnsels van dat paradijs ervaren als je jezelf er voor opent. Het is hier en nu al aanwezig. Het is er al en verbonden met ons leven op aarde. In Jezus hebben we toegang in het geloof tot de hemelse paradijselijke zegeningen.
Dat de aarde en hemel nog steeds diep met elkaar verbonden zijn blijkt nog uit veel andere Bijbel verzen.
Het eerste vers in het Oude Testament waar hemel en aarde diep met elkaar verbonden worden is het vers waarin Henoch wordt genoemd.
Genesis 5:24  En Henoch wandelde met God, en hij was niet meer, want God had hem opgenomen.
Hoewel dit vers niet veel vertelt over de hemel laat het wel zien dat aarde en hemel in elkaar overgaan in Henoch. Die twee werelden zijn blijkbaar zo met elkaar verwezen dat de een zo kan overgaan in de ander zonder dat daar perse de dood voor nodig is.
We zien dat nog een keer gebeuren in het leven van Elia.

2 Koningen 2:11  En, terwijl zij voortgingen, al wandelende en sprekende, zie, een vurige wagen en vurige paarden! en die maakten scheiding tussen hen beiden. Alzo voer Elia in een storm ten hemel.

Elisa, de leerling van Elia zag dit voor zijn ogen gebeuren. Hij zag een vurige wagen en vurige paarden die Elia kwamen ophalen in een storm. We zien ook dat hemel en aarde elkaar ontmoeten. Dat gaat hier gepaard met vuur en wind.
Precies die uiterlijke dingen, vuur en wind zien we ook terug bij de uitstorting van de Heilige Geest op de pinksterdag. Daar worden mensen ook opgenomen in de hemel in de geest maar daar blijft het lichaam nog op aarde. Of je kunt het ook andersom zien. De Heilige Geest daalt neer op aarde in levens van mensen. Maar dat is een andere benadering voor hetzelfde gegeven. Het gaat erom dat hemel en aarde met elkaar verbonden worden. Het zijn twee dimensies die zich met elkaar verbinden. De goddelijke met het aardse.
Hand 2: 2  En eensklaps kwam er uit de hemel een geluid als van een geweldige windvlaag en vulde het gehele huis, waar zij gezeten waren; 3  en er vertoonden zich aan hen tongen als van vuur, die zich verdeelden, en het zette zich op ieder van hen; 4  en zij werden allen vervuld met de heilige Geest en begonnen met andere tongen te spreken, zoals de Geest het hun gaf uit te spreken.

Door de zondeval van Adam en Eva is er een scheiding gekomen tussen het aardse en het hemelse. Slechts enkele mensen zoals Henoch en Elia en Mozes hebben het hemelse al hier op aarde mogen aanschouwen en beleven. Door het leven en sterven van de Messias Jezus Christus is het weer mogelijk voor alle mensen om in verbinding met de hemel te leven zoals het van oorsprong door God bedoeld was.

Ook Mozes, de bijzondere dienstknecht van God, mocht een blik werpen in de hemel toen God hem de berg opriep. Mozes bleef daar veertig dagen en veertig nachten in tegenwoordigheid van God. De heerlijkheid van God daalde neer op de berg. Die neerdaling van God op aarde ging ook hier gepaard met vuur.
Ex 19:18  En de berg Sinai stond geheel in rook, omdat de HERE daarop nederdaalde in vuur; de rook daarvan steeg op als de rook van een oven, en de gehele berg beefde zeer.
Eerder heeft God Mozes geroepen vanuit een braamstruik die in brand stond zonder dat deze verbrande. Ook hier was dus sprake van vuur als teken van Gods aanwezigheid.
God openbaarde zich te midden van het volk Israel in een vuurkolom die met hen meeging.
Van Jezus wordt gezegd dat Hij mensen doopt met geest en met vuur.
Mattheüs 3:11  Ik doop u met water tot bekering, maar Hij, die na mij komt, is sterker dan ik; ik ben niet waardig Hem zijn schoenen na te dragen; die zal u dopen met de heilige Geest en met vuur.
We zien dus dat daar waar de hemel de aarde raakt er vaak sprake is van een vuurverschijnsel.
Vuur en Licht en Heilige Geest zijn met elkaar verbonden.

Tijdens het verblijf van Mozes op de berg bij God toonde God hem de hemelse tabernakel waarvan Mozes een afbeelding moest maken op aarde.
Hebreeën 8:5  Dezen verrichten slechts dienst bij een afbeelding en schaduw van het hemelse, blijkens de godsspraak, die Mozes ontving, toen hij de tabernakel zou gereedmaken. Zie toe, zegt Hij immers, dat gij alles maakt naar het voorbeeld, dat u getoond werd op de berg.

Er bestaat dus een hemelse tabernakel die volmaakt en goddelijk is die aan Mozes getoond werd om deze op aarde na te maken in model. Dat betekent dat elk detail een betekenis heeft.
De hemel en aarde zijn met elkaar verbonden. Dat komt heel sterk tot uitdrukking in Jezus zelf.
Jezus is het vleesgeworden Woord van God. Jezus maakt het hemelse zichtbaar op aarde.
Jezus is van de hemel afgedaald op aarde.
Johannes 8:23  En Hij zeide tot hen: Gij zijt van beneden, Ik ben van boven; gij zijt van deze wereld, Ik ben niet van deze wereld.
Toen Jezus stierf aan het kruis hing Hij tussen hemel en aarde. Bij Zijn sterven scheurde het voorhangsel in de tempel die de toegang tot het heilige der heilige afsloot. Jezus opende de weg naar God voor de mensheid.
Markus 15:38  En het voorhangsel van de tempel scheurde in tweeën van boven tot beneden.
Met de dood van Jezus is de hemel en aarde met elkaar verbonden.
Dat wordt nog duidelijker met Pinksteren toen de Heilige Geest definitief uitgestort werd op aarde in levens van gelovigen.
Nu kunnen we de hemel ervaren in ons hart.

Ons hart is geraakt en vervuld met de Heilige Geest en staat in vuur en vlam door Zijn Liefde. Nu hebben we nog nodig dat die vlam van God in ons hart ons hele binnenste gaat verwarmen en ook onze ziel, emoties, gevoelens, gedachten, woorden en daden zich zullen met die warmte van God zodat Gods Liefde onze omgeving kan verwarmen en de aarde kan vullen met Gods Liefde.

Als Gods Liefde zich eenmaal kan manifesteren door ons heen hier op aarde is niks meer onmogelijk maar stroomt genezing van ons uit.

Maar nu terug naar de hemel. Hoe ziet de hemel eruit?
In de Bijbel hebben verschillende mensen iets van de hemel, de troon van God mogen aanschouwen. Wat me echter opvalt in de meeste van de in de Bijbel opgetekende visieoenen is dat de visioenen eigenlijk niet zoveel over de hemel openbaren maar meer over de wijze waarop God op dit moment de aarde regeert vanuit Zijn hemelse troon. Het is dus dat stukje hemel wat zich verbonden heeft met de aardse werkelijkheid waar de zonde ook nog regeert. Vandaar dat de openbaringen steeds gericht zijn op het komende oordeel. De duisternis zal immers moeten verdwijnen van de aarde en uit ons hart.
Daar waar in het nu de hemel en aarde elkaar raken is daar ook altijd het oordeel.
Dat oordeel wordt alleen in Jezus weggenomen. Waarschijnlijk heeft Paulus een hemel gezien zonder dat oordeel. Hij spreekt van een paradijs. Hij zag en hoorde daar dingen die niet in woorden zijn uit te drukken.
2 Corinthiërs 12:2  Ik weet van een mens in Christus, veertien jaar is het geleden (of het in het lichaam was, weet ik niet, of dat het buiten het lichaam was, weet ik niet, God weet het) dat die persoon weggevoerd werd tot in de derde hemel. 3  En ik weet van die persoon (of het in het lichaam of buiten het lichaam was, weet ik niet, God weet het 4  dat hij weggevoerd werd naar het paradijs en onuitsprekelijke woorden gehoord heeft, die het een mens niet geoorloofd is uit te spreken.

Het woord paradijs wordt maar drie keer in de Bijbel genoemd. Het lijkt erop dat het paradijs een speciale plaats in de hemel is.
Maar die plek is er al. Want Paulus kon er heen gaan en de misdadiger aan het kruis werd beloofd er heden te zullen zijn.
Lukas 23:43  En Hij zeide tot hem: Voorwaar, Ik zeg u, heden zult gij met Mij in het paradijs zijn.

2 Corinthiërs 12:4  dat hij weggevoerd werd naar het paradijs en onuitsprekelijke woorden gehoord heeft, die het een mens niet geoorloofd is uit te spreken.

Openbaring 2:7  Wie een oor heeft, die hore, wat de Geest tot de gemeenten zegt. Wie overwint, hem zal Ik geven te eten van de boom des levens, die in het paradijs Gods is.

Van het paradijs weten we dus dat daar de boom des levens staat. En we weten uit het Oude Testament dat de boom des levens stond in het hof van Eden. Ofwel het hof der genoegens.
Het paradijs is dus een plek van volmaakte schoonheid, vrede, vreugde, harmonie die onbeschrijflijk mooi is. Waar de boom des levens staat waar je van mag eten.
Van die boom des levens wordt gezegd dat als we daar van eten, we als God gelijk zullen zijn doordat we dan eeuwig zullen leven. De boom des levens is de bron van het leven.

In openbaringen 21 wordt de nieuwe aarde en de nieuwe hemel beschreven. Deze twee lijken met elkaar verbonden te zijn. Er wordt beschreven hoe Gods Bruid, het nieuwe Jeruzalem uit de hemel neerdaalt. Deze is goddelijk, puur en zuiver en bestaat uit fundamenten van de stammen Israels en de namen van de apostelen. Ook in de beschrijving van het nieuwe Jeruzalem komt het geestelijke en natuurlijk samen. Er lijkt hier dan ook een volmaakte harmonie beschreven te worden van het hemelse verbonden met het aardse waarbij enkel zuiverheid en heiligheid is en niks onreins. Er is geen nacht en er zal genezing van de volken zijn.
Ook wordt beschreven dat de dood er niet meer zal zijn.
Opb 21: 4  en Hij zal alle tranen van hun ogen afwissen, en de dood zal niet meer zijn, noch rouw, noch geklaag, noch moeite zal er meer zijn, want de eerste dingen zijn voorbijgegaan.

Dit in tegenstelling van de beschrijving van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde in Jesaja 65. Daar wordt nog wel gesproken over de dood maar dan als honderd jarige. Ook wordt daar nog gesproken over zondaars.
Jes 65:20  Daar zal niet langer een zuigeling zijn, die slechts weinige dagen leeft, noch een grijsaard, die zijn dagen niet voleindigt, want de jongeling zal als honderdjarige sterven, zelfs de zondaar zal eerst als honderdjarige door de vloek getroffen worden.
Hoewel er ook overeenkomsten zijn met Openbaring 21 lijkt hier toch gesproken te worden over een andere periode, een andere nieuwe hemel en nieuw aarde.

De Bijbel spreekt over een periode van duizend jaar waarin een selecte groep overleden gelovigen zullen opstaan die om het leven zijn gekomen vanwege hun geloof. Martelaren voor Jezus. Ze zullen samen met Christus over de aarde regeren voor duizend jaar. De satan is deze periode gebonden zodat hij de volken niet kan verleiden. Toch zal het niet volmaakt zijn. Het kwaad in de mens zelf is nog aanwezig. Maar het zal zoveel schelen dat de satan gebonden is. Na die duizend jaar zal de satan nog eenmaal losgelaten worden en de volken verleiden. Er zal dan een grote afval zijn en er komt een grote opstand tegen Gods volk. Dat is van korte duur. Dan zal God ingrijpen en komt het eindoordeel waarin alle doden zullen opstaan en geoordeeld zullen worden naar hun werken.

Voor ons is het niet zozeer van belang om precies te weten hoe alles zal gaan. Van belang is dat we weten dat er een eindoordeel zal komen waarin al onze werken openbaar zullen komen en we geoordeeld zullen worden naar onze werken.
Hoe zit het dan met de Genade en de vergeving van God?
1 Petr 1: 15  Hij heeft jullie geroepen om voor Hem te leven. God is heilig. Daarom moeten jullie ook heilig leven in alles wat jullie doen. 16  Want er staat in de Boeken:"Leef heilig, want Ik ben heilig." 17  Jullie mogen Hem als Vader om hulp roepen. Hij trekt niemand voor, maar beoordeelt alle mensen naar wat ze hebben gedaan. Leef dan ook vol ontzag voor Hem, zolang jullie hier als vreemdelingen op aarde wonen. 18  Hij heeft jullie vrijgekocht van de zinloze manier van leven die jullie van je voorouders hadden geleerd. Maar onthoud dat jullie niet met goud of zilver zijn vrijgekocht. 19  Jullie zijn vrijgekocht met het kostbare bloed van Christus, het volmaakte Offerlam.

In bovenstaand gedeelte blijkt duidelijk dat we allemaal geoordeeld worden om onze werken. Daarom is het zo belangrijk dat wij onszelf laten reinigen van onze verkeerde werken door het bloed van Jezus zodat we vergeving en reiniging ontvangen en alleen onze goede werken voor God zullen verschijnen.
Die reiniging kan alleen plaatsvinden door het bloed van Jezus Christus. Onze goede daden kunnen nooit onze verkeerde daden tenietdoen. Hoe goed we ook ons best doen.
Reiniging van verkeerde daden kan alleen door vergeving te ontvangen uit de hand van Jezus Christus. En er is niemand op aarde die geen vergeving nodig heeft. We hebben allemaal deze vergeving van Jezus nodig op gelijke wijze.

Maar na die vergeving blijft over wat we wel goed hebben gedaan. En daarin komen al onze werken aan het licht. Dan zal er eer en roem zijn die waarachtig is gebaseerd op wie we zijn en wat we met onze gaven en talenten hebben gedaan. Niks meer of minder. Gewoon zoals het is. Daarom zal de roem en eer waarachtig zijn. En er zal geen spijt of jaloezie zijn. Alleen het goede zal oplichten. Schaamte, schuld en spijt zal afgewassen zijn.

Maar voor degene die geen vergeving wil ontvangen vanwege hoogmoed en trots zal zijn straf moeten dragen. De goede dingen zullen verwaarloosbaar zijn en teniet gedaan worden vanwege het oordeel. Zelfs van de meest heilige en goede mensen zullen de zonden vele malen groter blijken dan hun goede daden. Buiten de Genade van Jezus is er geen toegang tot de hemel.
Dat wil niet zeggen dat alleen christenen naar de hemel gaan. Ook mensen die Jezus niet kennen van naam maar in hun hart leven vanuit nederigheid en liefde zullen de genade van Jezus aanvaarden zodra ze die aangeboden krijgen. Ze ontmoeten Jezus vlak na hun dood in Zijn heerlijkheid en zullen de genade met beide handen aanvaarden. Alleen mensen met een hoogmoedig en trots hart zullen een grote strijd te voeren hebben met zichzelf en niet allen zullen de genade kunnen en willen aanvaarden.
Daarom is het goed regelmatig tijd te nemen je bewust te vernederen voor God opdat elke trotse en hoogmoedige houding uit je hart verdwijnt. Want een trots en hoogmoedig hart kan geen genade ontvangen. Daar valt ook zelfveroordeling onder. Want in dat geval kies je ervoor om hoger dan God te staan die ons vergeeft. Zelfveroordeling is ook een vorm van hoogmoed. Je wijst Gods genade af.
1 Petrus 5:6  Vernedert u dan onder de machtige hand Gods, opdat Hij u verhoge te zijner tijd.

In de hemel zullen we aan God gelijk zijn!?
De mens heeft een bijzondere hoge bestemming van God gekregen. Die is zo hoog dat de engelen verlangend zijn er iets van te begrijpen.
1 Petrus 1:12  Hun werd geopenbaard, dat zij niet zichzelf, maar u dienden met die dingen, welke u thans verkondigd zijn bij monde van hen, die door de Heilige Geest, die van de hemel gezonden is, u het evangelie hebben gebracht, in welke dingen zelfs engelen begeren een blik te slaan.
Als we de Bijbel echter aandachtig lezen kunnen we een tipje van de sluier oplichten en iets begrijpen van deze goddelijke roeping en bestemming van de mens in de hemel.
Ten eerste is de mens geschapen naar Gods beeld en gelijkenis. We hebben de geest van God ontvangen. Dit wordt niet over de engelen gesproken. De mens heeft dan ook een hogere bestemming dan de engelen. We mogen daarom ook nooit engelen aanbidden of tot hen bidden.
Hebreeën 1:14  Zijn zij niet allen dienende geesten, die uitgezonden worden ten dienste van hen, die het heil zullen beerven?
Jezus, de Zoon van God heeft Zichzelf niet voor de engelen gegeven maar heeft Zichzelf als Offer gegeven voor de mens om haar vrij te kopen als Zijn Bruid.
De Bijbel laat ons zien dat wij mensen bestemd zijn als Bruid van Jezus Christus, van God.
Paulus benadrukt dit beeld als een diep geheimenis als hij iets uitlegt over de diepere betekenis van het huwelijk.
Efeziërs 5:32  Dit geheimenis is groot, doch ik spreek met het oog op Christus en op de gemeente.
De Bijbel laat zien dat man en vrouw in het huwelijk één vlees worden met elkaar. Vanuit de liefde gaan ze in elkaar op en zo ontstaat nieuw leven.
Dat is precies het beeld van Christus en Zijn gemeente en laat de bestemming van de mens zien.
Net als in het huwelijk behouden wij onze identiteit en persoonlijkheid maar zal er een diepe eenwording vanuit gemeenschap uit liefde ontstaan waaruit nieuw leven voortkomt.
Zoals de man uit de vrouw is en daardoor deel van hem uitmaakt en ze weer één worden door de gemeenschap in het vlees zo zijn wij uit Christus voorgekomen uit Zijn geest met als bestemming de eenwording in de geest.
Jakobus 4:5  Of meent gij, dat het schriftwoord zonder reden zegt: De geest, die Hij in ons deed wonen, begeert Hij met jaloersheid?
Dit is geen verkeerde begeerte maar een diep verlangen zoals een bruidegom naar zijn bruid verlangt vanuit zuiver liefde.
God ziet ons als Zijn gelijke.
1 Johannes 3:2  Geliefden, nu zijn wij kinderen Gods en het is nog niet geopenbaard, wat wij zijn zullen; maar wij weten, dat, als Hij zal geopenbaard zijn, wij Hem gelijk zullen wezen; want wij zullen Hem zien, gelijk Hij is.
De grootste zegen van de hemel zal zijn het beleven van de diepe gemeenschap en eenwording in volmaakte liefde en vreugde met Christus onze Bruidegom. Daarnaast zullen we ook die liefde ervaren in de relatie met elkaar. Want we zijn niet als individu de Bruid van Christus maar als menselijke gemeenschap. Het aardse huwelijk zal komen te vervallen en overgaan in een diepere verbinding in de geest van God.
Er zal dus ook een volmaakte beleving van liefdevolle relaties onder elkaar zijn. We zullen een volmaakte gemeenschap vormen waarin vrede, vreugde, genieten, plezier, bewondering, eer en ontzag vol zal stromen. Maar dat niet alleen. Ook de aarde met de schitterende natuur is een afbeelding van de hemelse werkelijkheid. In de hemel zullen we intens genieten van de schoonheid van de volmaakte schepping. Bomen, vruchten, dieren, rivieren, vissen. Ze zullen er allemaal zijn om van te genieten met elkaar.
Zoals het huwelijk niet het einde van het leven is maar een nieuwe fase aanduidt waarin man en vrouw met elkaar een gezin gaan stichten, zo zal het huwelijk tussen Christus en Zijn gemeente zoals beschreven in het boek openbaring ook niet het einde van onze bestemming zijn maar een nieuw begin aanduiden. Wat daarna zal plaatsvinden is ons nog niet geopenbaard. Het is te wonderlijk om te bevatten. Toch kunnen we in de geest het licht ervaren van waaruit deze goddelijke toekomst zich zal ontvouwen.

Graag wil ik deze studie over de hemel besluiten met een gedeelte uit de brief van Paulus aan de Korintiërs. Paulus weet waar hij over spreekt. Hij is zelf tot in de derde hemel opgetrokken geweest en heeft daar dingen geopenbaard gekregen die we in zijn brieven terug vinden.

1 Kor 2:9-16

9  Maar, gelijk geschreven staat: Wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en wat in geen mensenhart is opgekomen, al wat God heeft bereid voor degenen, die Hem liefhebben.
10  En nu heeft God aan óns zijn plan bekend gemaakt door zijn Geest. Want Gods Geest weet alles. Hij weet ook de diepste gedachten en plannen van God.
11  Wie kan weten wat er diep in de gedachten van een mens leeft? Dat kan toch alleen zijn eigen geest? Zo weet ook alleen Gods eigen Geest, wat er in God is.
12  En wij hebben niet de geest van de wereld gekregen. Nee, wij hebben de Geest van God gekregen. Daardoor kunnen we weten wat God ons heeft gegeven.
13  Over die dingen spreken we dan ook. Maar niet met woorden die uit menselijke wijsheid komen. We spreken erover met de woorden die de Geest ons geeft. Zo kunnen we geestelijke dingen ook met de hulp van de Geest vertellen en begrijpen.
14  Maar mensen die Gods Geest niet hebben, kunnen de dingen van Gods Geest niet begrijpen. Ze vinden ze belachelijk. Ze kunnen ze niet begrijpen, omdat ze alleen geestelijk te begrijpen zijn.
15  Maar mensen die Gods Geest hebben, kunnen alles begrijpen. Maar zijzelf zijn voor de ongelovigen niet te begrijpen.
16  Want de Boeken zeggen: "Wie kan begrijpen wat de Heer denkt en wat zijn plannen zijn? Wie zou Hem goede raad kunnen geven?" Maar wíj hebben dezelfde manier van denken als Christus gekregen zodat we Hem kunnen begrijpen.