Week boodschap

Meditatie om rust en vrede te ervaren temidden van stormen in je leven

Cursus co-creëren met de Heilige Geest

Helende reis met Jezus online

Werkelijk, het had echte impact en ik voelde het echt, de tranen kwamen en ik had dit niet verwacht, maar het voelt zo goed,

Gratis e-book Kerk zonder muren

cover kerk zonder muren 75Download hier gratis mijn nieuwste e-book. Kerk zonder muren.
Nieuwe kijk op geloof en samenleving. God op aarde.

Bezoekers online

We hebben 344 gasten en geen leden online

 

Visualisatie

Inleiding
Visualisatie in het dagelijks leven
Visualisatie als bewuste kracht
Visualisatie als levenskracht
Visualisatie en Jezus
Visualisatie als vorm van gebed
conclusie

Inleiding

visualizationVisualisatie is een methode om door de kracht van de geest invloed uit te oefenen op omstandigheden en deze naar je hand te zetten. Visualisatie maakt gebruik van de technieken van positief denken, verbeelding en een sterke verwachting. Dat zijn kosmische krachten die een grote invloed uitoefenen op de manier waarop wij leven en wat wij bereiken met ons leven. Onbewust wordt ons leven voor een groot deel bepaald door wat we denken, spreken, dromen en verwachten. De gedachte is dat als we deze krachten leren beheersen, we ons leven naar onze hand kunnen zetten.
Vanuit de kwantumfysica weten we inmiddels dat intentie en bewustzijn invloed uitoefent op materie. Ook vanuit de parapsychologie zijn er experimenten gedaan waaruit we mogen concluderen dat we met onze geest invloed kunnen uitoefenen op het verleden heden en de toekomst.
Als we deze gedachte toelaten dat onze geest, ons bewustzijn en onze intenties invloed uitoefenen op onze omgeving dan is het zaak zorgvuldig met onze gedachten om te gaan.

Visualisatie in het dagelijks leven

Sommige mensen zijn echte visionairs. Ze hebben een bepaald doel voor ogen en weten andere mensen dit doel voor ogen te spiegelen met zo'n enthousiasme dat andere er ook in gaan geloven. Met elkaar wordt er dan een kracht gegenereerd waardoor dat doel zich ook wezenlijk gaat vervullen.
Anderen zijn zo negatief dat ze niet alleen zichzelf maar ook anderen ervan overtuigen dat alles gaat mislukken waardoor de dingen ook zo gaan gebeuren zoals ze dit zich hadden voorgesteld. Als het negatieve dan gebeurd zeggen ze triomfantelijk. Zie je wel....
In wezen hebben ze zelf door hun negativiteit deel gehad aan de verwezenlijking van deze vervelende gebeurtenis.

Visualisatie als bewuste kracht

Hoewel God visualisatie aan de mens heeft gegeven als een kracht om mee te werken is het niet bedoeld om er mee te toveren en er alles mee naar onze hand te zetten. Dat is een fout die regelmatig wordt gemaakt in de vele boeken die er inmiddels zijn geschreven over positief denken, het kwantum veld, visualisatie en andere technieken die een maakbare wereld beloven. Witte en zwarte magie zijn ook vormen van visualisatie maar zijn zeker niet onschuldig. Het probleem van bewuste visualisatie is dat je spirituele krachten gaat aanspreken waarvan wij nog maar heel weinig weten. Door visualisatie trek je krachten naar je toe die afhankelijk van je intentie ook heel destructief kunnen zijn.
Stel je voor dat twee mensen het tegenovergestelde gaan visualiseren. De een wil regen en de ander wil zon. Je krijgt dan een krachtwerking in de kosmische wereld. Dit is nog maar iets onschuldigs. Als echter iedereen zomaar naar willekeur gaat visualiseren wat hij zelf wil, gaat er een willekeur aan tegenwerkende krachten spelen en gebeurt er niet veel of krijgt je juist door een verkeerde krachtwerking een verstoring van de harmonie. Door visualisatie kun je ook duistere negatieve krachten naar je toetrekken die er belang bij hebben je te helpen. Dit gebeurt bij zwarte of witte magie en andere vormen van visualisatie waarbij de hulp wordt ingeroepen van krachten buiten onszelf. We moeten ons ook realiseren dat er in de spirituele wereld ook een duistere kant is die op macht en invloed uit is. Deze machten met een hoger bewustzijn proberen via de mens invloed te krijgen op aarde om hun wil te doen. Ze zijn uit op destructie en vernietiging van alles wat van God is. Schoonheid, relaties, vrede, harmonie, liefde, enz. Deze machten richten zich op het ego van de mens. Ze beloven geluk, voorspoed en macht en zelfverwezenlijking maar ondertussen nemen ze de macht over en bewerken ze uiteindelijk het tegenovergestelde.

Visualisatie als onbewuste levenskracht.

Visualisatie in de juiste vorm gebruikt is een geschenk van God om iets moois op aarde neer te zetten. De mens is geschapen naar Gods beeld en heeft een creatief vermogen. Met onze geest kunnen we iets uitdenken, iets creëren en dat vervolgens gaan uitwerken. We scheppen iets in onze geest en houden dat net zolang voor ogen totdat we het voor onze ogen hebben verwezenlijkt. Dit kan zijn het kopen van een kledingstuk, het inrichten van een huis, het opzetten van een eigen zaak of het componeren van een muziekstuk. Om dit te bereiken maken we gebruik van onbewuste onschuldige visualisatie krachten vanuit onze eigen geest.
Op het moment dat we bewust gebruik van visualisatie gaan maken, gaan we krachten aanroepen die buiten ons zijn. We maken dan gebruik van de kosmische energie die om ons heen is, het kosmische bewustzijn. We roepen geesten aan om ons te helpen. Dit doet men lang niet altijd bewust maar het is de wet van het universum dat geesten van gelijke afstemming elkaar aantrekken.
Als we echter gebruik gaan maken van het kosmische bewustzijn is het zaak zeker te weten dat onze intentie goed en zuiver is anders trekken we verkeerde krachten/geesten naar ons toe. Want het kosmisch bewustzijn is niet meer en minder dan de hemelse gewesten waar zowel goede als slechte geesten zijn met een bewustzijn. We kunnen hen aantrekken door onze intenties of zelfs bewust aanroepen. De bijbel waarschuwt ons echter ons alleen te richten op God en niet op andere geesten die afgescheiden zijn van het Licht,

Visualisatie en Jezus.

Jezus maakte in zijn leven ook gebruikt van visualisatie. Hij gebruikte dat echter niet om Zijn eigen wil te doen maar Hij stemde Zich af op de volmaakte wil van God en had slechts een doel en dat is de wil van de Vader te doen en het koninkrijk van God te brengen op aarde.
Johannes 5:19 Jezus dan antwoordde en zeide tot hen: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, de Zoon kan niets doen van Zichzelf, of Hij moet het de Vader zien doen; want wat deze doet, dat doet ook de Zoon evenzo.
Jezus bracht nachten door in gebed, in gemeenschap met God en daar ontving Hij in de geest wat Hij die dag mocht doen van God.
Lucas 6:12 En het geschiedde in die dagen, dat Hij naar het gebergte ging om te bidden, en Hij bracht de nacht door in het gebed tot God.

Hij was zo afgestemd op God dat Hij in iedere situatie wist wat de wens van God de Vader was. Jezus werd verschillende keren verleid om visualisatie voor zichzelf te gebruiken maar Hij weigerde dat omdat Hij wist dat als Hij dat zou doen, Hij uit de wil van God zou stappen en een prooi van de vijand, de duivel zou worden. We zien deze verleiding mooi beschreven in de bijbel.
Toen werd Jezus door de Geest naar de woestijn geleid om verzocht te worden door de duivel. En nadat Hij veertig dagen en veertig nachten gevast had, kreeg Hij ten laatste honger. En de verzoeker kwam en zeide tot Hem: Indien Gij Gods Zoon zijt, zeg dan, dat deze stenen broden worden. Maar Hij antwoordde en zeide: Er staat geschreven: Niet alleen van brood zal de mens leven, maar van alle woord, dat uit de mond Gods uitgaat. Toen nam de duivel Hem mede naar de heilige stad en hij stelde Hem op de rand van het dak des tempels, en zeide tot Hem: Indien Gij Gods Zoon zijt, werp Uzelf dan naar beneden; er staat immers geschreven: Aan zijn engelen zal Hij opdracht geven aangaande u, en op de handen zullen zij u dragen, opdat gij uw voet niet aan een steen stoot. Jezus zeide tot hem: Er staat ook geschreven: Gij zult de Here, uw God, niet verzoeken. Wederom nam de duivel Hem mede naar een zeer hoge berg en hij toonde Hem al de koninkrijken der wereld en hun heerlijkheid, en zeide tot Hem: Dit alles zal ik U geven, indien Gij U nederwerpt en mij aanbidt. Toen zeide Jezus tot hem: Ga weg, satan! Er staat immers geschreven: De Here, uw God, zult gij aanbidden en Hem alleen dienen. Toen liet de duivel Hem met rust en zie, engelen kwamen en dienden Hem. (Mattheüs 4:1-11 )
Ook op het laatst van het leven van Jezus wordt Jezus verzocht om visualisatie voor Zichzelf te gebruiken maar ook toen koos Hij er na een intense strijd ervoor het niet te doen maar Zich over te geven aan de wil van God.
Marcus 14:36 en Hij zeide: Abba, Vader, alles is U mogelijk, neem deze beker van Mij weg. Doch niet wat Ik wil, maar wat Gij wilt.

Toen Jezus gevangen werd genomen had Hij engelen kunnen aanroepen om Hem te beschermen maar Hij wist dat het de wil van God was dat Hij gevangen zou worden genomen en deed het dus niet.
Mattheüs 26:53 Of meent gij, dat Ik mijn Vader niet kan aanroepen en Hij zal Mij terstond meer dan twaalf legioenen engelen terzijde stellen?

Jezus leert ons dus door woord en daad hoe we visualisatie dienen te gebruiken in ons leven.

Visualisatie als vorm van gebed.

Visualisatie is een krachtige vorm van gebed waarbij we het niveau van vragen en smeken achter ons laten maar waarbij we gaan samenwerken met God om de wil van God te volbrengen hier op aarde zoals Jezus dat ons heeft geleerd. Jezus leert ons ook zo te bidden in het bekende onze Vader.

 

Mattheüs 6:10 uw Koninkrijk kome; uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op de aarde.

Jezus geeft ons de volgende richtlijnen voor visualisatie.

 

Zorg dat je zeker weet dat wat je wil visualiseren overeenstemt met de wil van God.

Johannes 5:19 Jezus dan antwoordde en zeide tot hen: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, de Zoon kan niets doen van Zichzelf, of Hij moet het de Vader zien doen

 

Lucas 22:42 niet mijn wil, maar de uwe geschiede!

Zorg dat je intentie zuiver is in de liefde

Galaten 5:6 Want in Christus Jezus vermag noch besnijdenis iets, noch onbesneden zijn, maar geloof, door liefde werkende.

Geef niet op maar blijf je doel voor ogen houden

Hebreeën 10:36 Want gij hebt volharding nodig, om, de wil van Gods doende, te verkrijgen hetgeen beloofd is.

Heb zoveel vertrouwen in God dat je al in blijdschap kunt danken dat het gebeurt.

Marcus 11:24 Daarom zeg Ik u, al wat gij bidt en begeert, gelooft, dat gij het hebt ontvangen, en het zal geschieden.

Zorg dat je andere mensen vindt met wie je samen Gods doel voor ogen kunt stellen. Samen sta je veel sterken

Mattheüs 18:19 Wederom, voorwaar Ik zeg u, dat, als twee van u op de aarde iets eenparig zullen begeren, het hun zal ten deel vallen van mijn Vader, die in de hemelen is.

Ga nadat je jezelf voor ogen hebt gesteld wat de wil van God is in je leven (visualiseren) het in geloof uitspreken en in Jezus naam tot aanzijn roepen.

Marcus 11:23 Voorwaar, Ik zeg u, wie tot deze berg zou zeggen, hef u op en werp u in de zee, en in zijn hart niet zou twijfelen, maar geloven, dat hetgeen hij zegt geschiedt, het zal hem geschieden.

 

Ga na visualisatie samen met Gods Geest, en na het tot aanzijn roepen in Jezus naam ook handelen vanuit vertrouwen

Jakobus 2:17 Zo is het ook met het geloof: indien het niet met werken gepaard gaat, is het, op zichzelf genomen, dood.
Jakobus 2:26 Want gelijk het lichaam zonder geest dood is, zo is ook het geloof zonder werken dood.

Conclusie:

Visualisatie is een sterke kosmische kracht maar kan ook verkeerd worden gebruik en trekt dan duisteren krachten aan.
Visualisatie is niet bedoeld om onze eigen werkelijkheid te creëren zoals veel boeken ons doen geloven maar is bedoelt om Gods koninkrijk te brengen hier op aarde zoals Jezus ons heeft voorgeleefd. Als we het gebruiken voor dat doel dan mogen we ook weten dat Gods Geest met ons meewerkt. In alle andere gevallen kan visualisatie een vorm worden van manipulatie en tovenarij die vanuit ons ego destructief zal werken omdat zij niet uit de Liefde is.